đăng ký thông tin khách hàng

ĐĂNG KÝ VAY TÍN CHẤP

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

LƯƠNG THỰC NHẬN HÀNG THÁNG

HÌNH THỨC NHẬN LƯƠNG
Chuyển KhoảnTiền Mặt

SỐ TIỀN CẦN VAY

THỜI GIAN VAY

NGÂN HÀNG

ĐĂNG KÝ VAY THẾ CHẤP

ĐĂNG KÝ VAY THẾ CHẤP

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

TÀI SẢN

SỐ TIỀN CẦN VAY

MỤC ĐÍCH VAY

NGUỒN THU

ĐĂNG KÝ MỞ THẺ TÍN DỤNG

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

THU NHẬP

HÌNH THỨC THU NHẬP